Disclaimer

De materialen op deze website (tekst, grafische afbeeldingen, foto’s enz.) zijn beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en blijven eigendom van Edelman of derden.
De materialen op deze website mogen niet worden bekeken, afgedrukt, gekopieerd en verspreid of anderszins gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Edelman, tenzij: ze uitsluitend worden gebruikt voor informatieve, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden; hun bron bij verspreiding en/of openbaarmaking uitdrukkelijk wordt vermeld; en alle kopieën (of delen) daarvan alle meldingen over auteurs- en eigendomsrecht in dezelfde vorm en op dezelfde wijze bevatten als op het origineel; en ze op geen enkele wijze zijn gewijzigd.

Edelman behoudt zich het recht voor om deze toestemming op elk moment in te trekken. Het gebruik van de materialen dient onmiddellijk na kennisgeving door Edelman te worden stopgezet. De materialen waarnaar hierboven wordt verwezen, omvatten geen logo’s en andere handelsmerken (al dan niet geregistreerd) die alleen mogen worden gereproduceerd of verspreid na voorgaande schriftelijke toestemming van Edelman.

Inhoudelijke wijzigingen
Edelman behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen oordeel te wijzigen. Hoewel Edelman de intentie heeft om de materialen op deze website indien nodig bij te werken, doet Edelman daarover geen enkele toezegging.

Garantie en disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend opgesteld ten behoeve van het verstrekken van informatie over Edelman, haar dochterondernemingen, partners, producten en diensten aan geïnteresseerde partijen. Hoewel deze website te goeder trouw door Edelman is samengesteld en wordt onderhouden, kan deze fouten, onnauwkeurigheden, verlopen informatie en/of vergissingen bevatten. Alle informatie en materialen op deze website zijn “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” en er worden geen verklaringen of garanties (expliciet noch impliciet) gegeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot verklaringen of garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk of intellectuele-eigendomsrechten van derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Edelman aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of vergissingen in de materialen op deze website. Edelman is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband staat met (de onmogelijkheid van) toegang tot deze website, het gebruik van of vertrouwen in materialen op deze website, ongeacht of Edelman al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De uitsluiting van aansprakelijkheid zoals hierboven vermeld is niet bedoeld en ontslaat Edelman niet van aansprakelijkheid voor enig persoonlijk letsel of overlijden die voortvloeit uit haar eigen nalatigheid.

Links naar andere websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder de controle van Edelman vallen en door derden worden onderhouden. Edelman is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of enig ander aspect van de inhoud van deze websites. Edelman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit (het onvermogen tot) toegang tot deze websites, de (afhankelijkheid van de) inhoud van deze websites, veranderingen en/of wijzigingen van deze websites of de privacypraktijken van deze derden. Elke link naar dergelijke websites impliceert niet dat Edelman deze websites goedkeurt.

Links naar deze website
Links naar deze website of onderdelen ervan dienen de schriftelijke goedkeuring te hebben van Edelman B.V., P.O. Box 40, 2810 AA Reeuwijk.