Privacyverklaring

Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten

Algemeen
Edelman B.V. (“Edelman”) verzamelt persoonsgegevens van (de medewerkers van) onze klanten, relaties en bezoekers van onze websites tijdens de uitvoering van onze diensten. Edelman verwerkt uw gegevens met de nodige zorg, in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verwerken, hoe we dat doen en hoe u zich kan verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. U kunt de geldende versie vinden op onze website www.edelman.nl.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Edelman B.V., Schinkeldijk 56, 2811 PB Reeuwijk met postadres P.O. Box 40, 2810 AA Reeuwijk.

Edelman verzamelt en verwerkt informatie op verschillende manieren:

 • Informatie die u aan ons geeft, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres (of die van uw medewerkers; en
 • Informatie die we krijgen van uw gebruik van onze diensten en uw bezoek aan onze websites, zoals naam, adres, e-mailadres, IBAN nummer. We verwerken tevens uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten.

Doel en gebruik
Edelman gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:

 • Services: Edelman verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om een factuur te sturen of onze relatie met u te onderhouden. We maken tevens gebruik van uw gegevens om verzoeken tot informatie te beantwoorden of om uw aanvraag te beoordelen.
 • Inschakelen van derden: Edelman kan andere partijen inzetten om (een deel van) onze diensten aan u te leveren. Voor zover deze derden toegang tot persoonsgegevens nodig hebben om deze diensten te kunnen uitvoeren, zorgt Edelman voor de passende contractuele en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Marketing en sales activiteiten: we willen u graag aanbiedingen doen van onze producten en diensten (ook na beëindiging van uw overeenkomst). Dit doen we via telefoon, e-mail of per post, tenzij u hiertegen bezwaar heeft.
 • De verwerking van uw gegevens op Edelman websites: We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web) services te leveren en met u te communiceren. Uw gegevens worden voorts gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en onze websites te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens in bepaalde gevallen op onze websites gebruiken om informatie per e-mail over andere diensten van Edelman te sturen, op voorwaarde dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Cookies
Edelman maakt gebruik van verschillende technologieën voor het verzamelen en opslaan van informatie wanneer u een Edelman website bezoekt, cookies hieronder begrepen. Cookies helpen ons om onze websites te verbeteren en onze gebruikers beter van dienst te zijn. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u via uw webbrowser het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

Edelman maakt gebruik van verschillende soorten cookies, te weten:

 • cookies om de website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan
 • cookies om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Edelman gebruikt hiervoor Google Analytics.
 • cookies die Edelman de mogelijkheid geven om de informatie op de website te delen via social media buttons. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst. Kijk voor meer informatie naar de privacy statements van LinkedIn, Twitter of Facebook. Deze informatie wijzigt geregeld, Edelman heeft hier geen invloed op. Edelman plaatst zelf geen tracking cookies op de website, maar als u gebruik maakt van de social media cookies kunnen derde partijen deze wel plaatsen

Organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen

Bij Edelman houden we te allen tijde rekening met de beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens onder de AVG, indien en voor zover Edelman persoonsgegevens verwerkt. Dit betekent dat:

 • wij het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens zo veel mogelijk minimaliseren. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan we nodig hebben om onze diensten te kunnen leveren en wij streven ernaar zo veel mogelijk gegevens te verwerken die niet kunnen worden herleid naar natuurlijke personen. Wij slaan de persoonsgegevens nooit langer op dan nodig is voor de dienstverlening.
 • wij nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om alle persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen tegen risico’s van verlies of onbevoegde toegang. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
 • wij persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen (bijvoorbeeld om onze diensten te verlenen);
 • wij persoonsgegevens slechts gebruiken als er een wettelijke grond aanwezig is, e.e.a. overeenkomstig de instructies van onze klanten;
 • hoe gevoeliger de gegevens zijn, des te minder wij deze verwerken;
 • als ondanks de beveiligingsmaatregelen, toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren wij u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.
 • uw persoonlijke gegevens zullen niet met andere partijen buiten Edelman worden gedeeld , tenzij één van de volgende omstandigheden van toepassing is:
  • Met uw expliciete toestemming: U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.
  • Voor verwerking van uw gegevens door andere partijen dan Edelman. Dit geschiedt te allen tijd op basis van onze instructies, in overeenstemming met onze privacyverklaring en met inachtneming van eventuele verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en veiligheidsmaatregelen.
  • Om juridische redenen: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens met derde partijen buiten Edelman delen als we vermoeden dat de toegang tot en het gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om:
   • om te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, en / of een gerechtelijk bevel;
   • om fraude, beveiliging of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
   • om de belangen, eigendommen of veiligheid van Edelman, onze gebruikers of het publiek te beschermen, voor zover als toepasselijke wet- en regelgeving dat toelaat.
  • Wij kunnen geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens delen met onze partners, zoals adverteerders of het publiek. Zo kunnen we informatie openbaar delen om trends over het algemene gebruik van onze diensten te laten zien.
  • Indien Edelman is betrokken bij een fusie, overname of verkoop van activa zullen we de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens blijven garanderen. We zullen tevens alle betrokkenen in kennis te stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen of onder een andere privacyverklaring zullen komen te vallen.

Rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens

 • U kunt bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens indien dergelijke gegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of voor de naleving van een wettelijke verplichting. U kunt voorts bezwaar maken tegen eventuele verdere verwerking van uw persoonsgegevens na een eerdere gegeven toestemming.
 • U heeft recht op inzage tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken u te informeren over de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld en verwerkt en de doeleinden waarvoor deze gegevens worden gebruikt.
 • Indien u vermoedt dat wij onjuiste persoonsgegevens van u bezitten, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.
 • Wij zullen voldoen aan uw verzoek, tenzij we een dwingend gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Nadat uw gegevens zijn verwijderd, zijn wij nog niet direct in staat om alle kopieën te verwijderen uit onze actieve back up servers. Wij mogen verzoeken weigeren die onredelijk repetitief zijn, onevenredige technische inspanningen of technische consequenties vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengt, uiterst onpraktisch zijn dan wel als deze onredelijk vaak worden gedaan.
 • U kunt de bovenstaande verzoeken doen of bezwaar maken door het sturen van een brief of e-mail, met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (waarbij de foto, BSN, paspoortnummer en nationaliteit onherkenbaar is gemaakt) aan Edelman B.V., P.O. Box 40, 2810 AA, Reeuwijk of via privacy@edelman.nl. Als uw verzoek betrekking heeft op toegang tot persoonsgegevens in een cookie, dient u tevens een kopie van de genoemde cookies te verstrekken. U kunt binnen 4 weken een antwoord van ons tegemoet zien.

U heeft tevens het recht om een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.